Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Posebne izdaje
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,304 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,703 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
SCImago Journal & Country Rank
GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 8
h5-median: 10


INDEX COPERNICUS
ICV: 86,09

THOMPSON REUTERS
IF: v evalvaciji

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si   
Posebne izdaje
Namen
Posebne izdaje revije Urbani izziv so namenjene strokovni obravnavi načrtovanja prostora v Sloveniji in omogočajo:
  • najširšemu krogu domačih strokovnjakov objavo strokovnih prispevkov o različnih temah na področju prostorskega načrtovanja,
  • objavo strokovne vsebine, ki je relevantna za stroko v Sloveniji,
  • objavo vsebin, ki služijo kot strokovna pomoč vsem akterjem, ki sodelujejo v različnih procesih oziroma aktivnostih prostorskega načrtovanja na vseh ravneh odločanja (lokalni, občinski, regionalni in državni).
Pogostnost izhajanja
Posebna izdaja revije Urbani izziv izide enkrat na leto, predvidoma septembra oziroma oktobra. Izhaja v tiskani obliki, v nakladi 1.000 izvodov. Pogoj za izdajo je zadostno število prispevkov.
 
Sestav in jezik
V posebnih izdajah revije Urbani izziv so objavljeni:
  • strokovni članki (COBISS-oznaka 1.04),
  • kratki znanstveni prispevki (COBISS-oznaka 1.03),
  • drugi prispevki, ki so povezani s prostorskim načrtovanjem v Sloveniji (npr. predstavitve projektov/nalog/metod in tehnik, poročila, intervjuji, pisma, odzivi, pobude, mnenja itd.),
  • komercialni oglasi.
Vse vsebine v posebnih izdajah revije Urbani izziv so objavljene v slovenskem jeziku.
 
Priprava prispevkov
Za posebno izdajo revije Urbani izziv ne veljajo enaka navodila za pripravo prispevkov kot za redne številke, ampak poenostavljena:
  • pri pripravi strokovnih člankov morajo avtorji upoštevati pravilo 8 (sestavine prispevkov) ter pravila 11–14 (oblikovanje prispevkov) in pravila 17–29 (preglednice in grafične priloge), druga pravila so lahko avtorjem v pomoč (npr. navajanje avtorjev, virov in literature ter seznam virov in literature),
  • za pripravo drugih prispevkov ni predpisanih sestavin, ki so določene s pravilom 8, avtorji morajo upoštevati le pravila 11–14 (oblikovanje prispevkov) in pravila 17–29 (preglednice in grafične priloge).
Navodila za avtorje najdete tukaj. Vzorec za pripravo strokovnega članka najdete tukaj, primer strokovnega članka najdete tukaj. Vzorec za pripravo predstavitve ali razmišljanja najdete tukaj, primer predstavitve najdete tukaj, primer predstavitve projekta tukaj, primer razmišljanja pa tukaj, oziroma tukaj.
 
Strokovni članki naj obsegajo do 30.000 znakov s presledki, drugi prispevki pa do 8.000 znakov s presledki.
 
Oddaja prispevkov
Prispevki morajo biti oddani do 1. julija. Oddani morajo biti na elektronski naslov uredništva. Avtorji morajo jasno navesti, da želijo oddane prispevke objaviti v posebni izdaji revije Urbani izziv.
 
Recenziranje, vključenost v bibliografske baze in ISSN
Prispevki, objavljeni v posebnih izdajah revije Urbani izziv, niso recenzirani. Vključeni so v slovensko podatkovno zbirko COBISS. Na spletni strani revije Urbani izziv so objavljena kazala posebnih izdaj revije, ne pa tudi polna besedila prispevkov. Posebne izdaje revije Urbani izziv imajo lastno mednarodno standardno serijsko številko ISSN: 2232-481X.
 
Cenik in naročanje
Maloprodajna cena tiskane publikacije posebne izdaje revije Urbani izziv znaša 5 €. Stroški poštnine niso všteti v ceno.
 
Za naročnino na revijo (redne številke in/ali posebne izdaje) je treba izpolniti naročilnico, ki jo najdete tukaj. Naročilnico je treba poslati na elektronski naslov uredništva. Naročniki posebnih izdaj prejmejo račun za plačilo naročnine ob izid posebne izdaje revije. Naročniki rednih številk revije Urbani izziv prejmejo izvod posebne izdaje brezplačno. Podrobnejše informacije o naročnini na redne številke revije Urbani izziv so v meniju »Naročilnica«.
 
Oglaševanje
Komercialni oglasi so objavljeni v posebni rubriki znotraj revije, in sicer v črno-beli tehniki. Cena celostranskega oglasa znašala 150 €, polstranskega 100 €, manjšega oglasa pa 50 €. Vse cene vključujejo DDV. Cena objave oglasa med prispevki, torej zunaj posebne rubrike za oglaševanje, je višja. O velikostih in načinu priprave oglasov ter cenah si lahko več preberete tukaj.
 
Ustrezno pripravljeni oglasi morajo biti poslani na elektronski naslov uredništva. Naročilnice za objavo oglasov morajo biti na naslov uredništva poslane po elektronski ali navadni pošti.
Seznam in kazala posebnih izdaj


 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

Besedila avtorjev
Na tem mestu so besedila, za katere avtorji želijo, da so objavljena pred izidom tiskane različice posebne izdaje revije Urbani izziv.
 
Ajda KAFOL STOJANOVIĆ, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK:Vizija prostorskega razvoja Slovenije 2050 – Inova(k)tivna Slovenija