Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Urbani izziv
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 

SCImago Journal & Country Rank

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14


INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04

CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si

 

Urbani izziv
Ime
Revija se imenuje Urbani izziv.
 
Izdajatelj
Urbani izziv je znanstveno-strokovna periodična publikacija Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, ki izhaja v okviru inštitutske založbe »Urbani izziv − publikacije«. Prva številka Urbanega izziva je izšla decembra 1989.
 
Usmerjenost
Revija Urbani izziv je namenjena razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora v Sloveniji in tujini. Do leta 2008 so imele posamezne številke vodilno temo, od leta 2009 naprej številke niso več tematsko usmerjene, ampak so v reviji objavljeni prispevki z različnimi »prostorskimi« temami, iz različnih znanstvenih ved in disciplin (npr. urbanizem, arhitektura, krajinska arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, ekonomija ipd.), ki sledijo znanstvenemu in profesionalnemu zanimanju avtorjev za: 
 • prostorsko načrtovanje,
 • urbanistično načrtovanje in oblikovanje,
 • krajinsko načrtovanje in oblikovanje,
 • urbano prenovo,
 • upravljanje urbanih območij,
 • regionalni razvoj,
 • varstvo naravne in kulturne dediščine,
 • varstvo okolja,
 • informatiko na področju urejanja prostora,
 • stanovanjske študije,
 • prometne študije,
 • demografske študije za potrebe prostorskega načrtovanja,
 • dostopnost za funkcionalno ovirane itd.
 
Kljub družboslovni tematiki je usmerjenost revije interdisciplinarna in omogoča razvijanje strokovnih in znanstvenih področij v nove smeri, s tem pa poglabjanje, širjenje, plemenitenje in sinergijo znanj.
 
Pogostnost izhajanja
Na leto izideta dve številki. Prva številka izide junija, druga decembra. Poleg rednih številk izhajajo tudi t. i. strokovne izdaje.
 
Jezik
Urbani izziv je dvojezična revija – vsi prispevki so objavljeni v slovenskem in angleškem jeziku.
 
Sestav
Urbani izziv se od prenehanja izdajanja tematskih številk vsebinsko deli na dva dela:
 • V prvem (daljšem) delu so objavljeni izvirni in pregledni znanstveni članki. V tem delu so objavljeni tudi prispevki, ki predstavljajo metode in tehnike, vendar spadajo v enega od navedenih tipov prispevkov.
 • Drugi (krajši) del, ki sledi prvemu, je namenjen objavi recenzij, predstavitvam (npr. knjig, projektov, dogodkov, predavanj, konferenc itd.), knjižničnim informacijam idr.
Prvi del se imenuje »Članki«, drugi del pa »Predstavitve in informacije«.
 
Recenziranje
Prispevki, ki so objavljeni v prvem delu revije (Članki), so dvojno recenzirani in štejejo kot referenčni v domačem in tujih znanstvenih okoljih. Prispevki, ki so objavljeni v drugem delu revije (Predstavitve in informacije), se ne recenzirajo.
 
Indeksiranost in vključenost v bibliografske zbirke
Povzetki in polna besedila člankov so vključeni v slovensko podatkovno zbirko COBISS in slovensko digitalno knjižnico dLib.si ter v mednarodne bibliografske baze SCOPUS Elsevier, ERIH PLUS, EBSCOhost (Art & Architecture Complete, Academic Search Complete), ProQuest (ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest SciTech Journals, ProQuest Engineering Journals, ProQuest Technology Journals, ProQuest Political Science, ProQuest Environmental Science Journals, ProQuest 5000, Sociological Abstracts, Linguistics & Language Behavior Abstracts), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), IBSS (Intenational Bibliography of Social Sciences), IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences), GEODOK (Geographic Literature Database), EZB (Electronic Journals Library), CGP (Current Geographical Publications), ICONDA (International Construction Database), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OCLC (Online Computer Library Center), AVERY index, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), PRORCH (Promotion of Research), CORE (COnnecting REpositories), Virtual Science Libraries (VSL Open), Ulrich's Periodicals Directory, Academic Journals Database, Sciencegate, Index Copernicus International, J-Gate, libsearch (Open access digital libraries), Georgetown University Library, Columbia University Libraries, University of Queensland Library, University of Arkansas Libraries, University of Tennessee Libraries, Johns Hopkins University Libraries, Syracuse University Library, Feng Chia University Library, University of the West Library, York University Libraries, University of Rochester Medical Center Edward G. Miner Library, Wells College, Monash University Library, National Chengchi University Libraries, Kun Shan University Library, Macao Polytechnic Institute Library, ChaoYung University of Technology Library in Genamics JournalSeek. Revija je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 595.
 
Odprti dostop
Revija je dostopna brezplačno v elektronski obliki na internetu.
 
Financiranje
Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Sprejem in objava člankov sta za avtorje brezplačna.
 
Avtorske pravice
Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Urbani izziv, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
 
Licenca
Creative Commons License
Ta stran in podatki, ki so na njej objavljeni, so v skladu z licenco CC BY.

 

Crossref logo   Doaj logo   Scopus logo   open access logo   ceeol logo   clarivate logo