Išči          Slovenski (Slovenija) English (United Kingdom)
Zgodovina revije
ZADNJA ŠTEVILKA

 

Indeks
SCOPUS ELSEVIER
SJR: 0,354 (Quartile: Q2)
SNIP: 0,749 (Quartile: Q2)
IPP: 0,955
 

SCImago Journal & Country Rank

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 14


INDEX COPERNICUS
ICV 2016: 117,04

CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

ISSN
Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

Naslov uredništva
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Urbani izziv – uredništvo
Trnovski pristan 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
 
Telefon: + 386 1 420 13 10
Fax: + 386 1 420 13 30

E-pošta: 
urbani.izziv@uirs.si

 

Zgodovina revije
Revija Urbani izziv izhaja od leta 1989 in je nadaljevanje revije Informacijski bilten Urbanističnega inštituta SRS, ki je izhajala v letih 1977–1984. Prva številka revije Urbani izziv je bila izdana ob 30‑letnici obstoja Urbanističnega inštituta. Med svojim izdajanjem je revija postala vodilna slovenska periodična publikacija pri razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obravnavi problemov urejanja prostora doma in v tujini.
 
Tematske številke
Do leta 2008 so imele posamezne številke vodilno temo. V teh t. i. tematskih številkah so bili znanstveni in strokovni članki objavljeni kot tematski članki ali kot članki v rubrikah Razmišljanja, Odzivi, Metode in tehnike ter Prostorska informatika. Drugi prispevki so bili objavljeni kot predstavitve, recenzije, poročila, informacije in intervjuji. Za vsako od tematskih številk so bili spisani tematski uvodniki in oblikovane tematske naslovnice.
 
Seznam tematskih številk revije Urbani izziv (1989−2008):
 
 • Ob 30. letnici UIRS (december 1989)
 • Planiranje prostora (marec 1990)
 • Mesto in voda (julij 1990)
 • Inovativno mesto (november 1990)
 • Regionalno planiranje (april 1991)
 • Prenova (september 1991)
 • Vrednote in vrednotenje (december 1991)
 • Urbanistično oblikovanje (april 1992)
 • Novi okviri prostorskih raziskav (julij 1992)
 • Planiranje in urejanje podeželja (december 1992)
 • Mesto – bivanje in stanovanje (november 1993)
 • Mala mesta (maj 1994)
 • Stanovanjska gradnja (december 1995)
 • Pogledi na prostor (maj 1997)
 • Orodja podobe (december 1997)
 • Infrastruktura (junij 1998)
 • Urbanizacija in varstvo okolja (december 1998)
 • Varnost in bivanje (junij 1999)
 • Mestni načrt (december 1999)
 • Urbane mreže (junij 2000)
 • Drugačno bivanje (december 2000)
 • Prenova mesta – grajeno okolje (junij 2001)
 • Prenova mesta – odprti prostor (december 2001)
 • Veliki projekti (junij 2002)
 • Izgrajevanje mesta (december 2002)
 • Prostorsko planiranje v mejah zakona (junij 2003)
 • Podoba mesta v popularni kulturi (december 2003)
 • Koridorji in poselitev (junij 2004)
 • Evropa na vzhodu (december 2004)
 • Problematični projekti (junij 2005)
 • Sinergija iz sodelovanja – zagotavljanje legitimnosti? (december 2005)
 • Pozabljeni modernizem mest (junij/december 2006)
 • Prostor, okolje, stanovanje (junij/december 2007)
 • Podoba mesta 1900:2000 (junij 2008)
 • Mestne zelene površine (december 2008)
 
Tematska številka Stanovanjska gradnja je nastala v sodelovanju z University of Central England (UCE), Faculty of Built Environment v Birminghamu, tematska številka Planiranje prostora pa je vsebovala prilogo za 12. srečanje prostorskih načrtovalcev Jugoslavije leta 1990 v Dubrovniku.
 
Od eno‑ k dvojezičnosti
Od leta 1993 so besedila v reviji objavljena tudi v angleškem jeziku. Dvojezično so bili sprva objavljeni povzetki tematskih člankov, od leta 1997 pa so bili tematski članki povsem dvojezični, drugi prispevki pa so imeli dvojezične povzetke.
 
Nekdanji glavni uredniki
 • Breda Ogorelec (1989−1992)
 • Vladimir Braco Mušič (1993−1996)
 • Ivan Stanič (1997−2007)
 • Richard Sendi, v. d. urednika (2008)
 • Boštjan Kerbler (2009−2016)
Nekdanji člani uredniškega odbora
 
Člani uredniškega odbora 1989−1996:
 • Barbara Černič Mali (1990−1996)
 • Andrej Erjavec (1990−1991)
 • Ksenija Kovačec Naglič (1991−1993)
 • Vladimir Braco Mušič (1990−1996)
 • Zlata Ploštajner (1990)
Člani mednarodnega uredniškega odbora 1997−2008:
 • Richard M. Andrews, University of Central England, Birmingham, Velika Britanija
 • Lučka Ažman Momirski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
 • Georgia Butina Watson, Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University, Oxford Brookes University, Joint Centre for Urban Design, Oxford, Velika Britanija
 • Barbara Černič Mali, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Thomas Dillinger, TU Wien, Dunaj, Avstrija
 • Mojca Golobič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Drago Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
 • Breda Mihelič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Vladimir Braco Mušič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
 • Uwe Schubert, Wirtschaftsuniversität Wien, Dunaj, Avstrija
 • Marco Venturi, Universita Iuav di Venezia, Facolta di architettura, Istitutto di urbanistica, Benetke, Italija
Nekdanji lektorji slovenskih besedil
 • Peter Weiss (1990−1993)
 • Sonja Pezdirc (1994−1996)
 • Miha Hvastija (1997−2001)
 • Simona Ana Radež (2001−2006)
 • Nataša Simončič (2001−2006, 2008)
 • Simona Stražišar (2007)
Nekdanji lektorji angleških besedil
 • Finbar O'Mahony (2009)
Nekdanji prevajalci
 • Polona Mertelj (2008−2009)
Nekdanji oblikovalci revije
 • Ivan Stanič (1989−2005 )
 • Barbara Černič Mali (2006)
 • Richard Sendi (2007−2008)
 • Biba Tominc (2009−2011)
Nekdanji oblikovalci naslovnic
 • Bogo Zupančič (19/1992, 21−22/1992, 23−24−25/1993, 26−27/1994, 28−29/1995, 30−31/1997, 32−33, 1997, 10(2)/1999, 11(1)/2000)
 • Saša Dalla Valle (16−17/1991)
 • Andrej Erjavec (11/1990, 9(2)/1998)
 • Miran Gajšek (12−13/1990)
 • Ivan Stanič (14/1990, 15/1990, 18/1991, 20/1992, 12(2)/2001, 13(1)/2002, 14(2)/2003)
 • Aleksander Jankovič (9(1)/1998, 12(1)/2001)
 • Damijana Bremec (10(1)/1999)
 • Edi Koraca (13(2)/2002)
 • Peter Sovinc (14(1)/2003)
 • Zora Stančič (11(2)/2000)
 • Biba Tominc (15(1)/2004, 15(2)/2004, 16(1)/2005, 19(1)/2008, 19(2)/2008, 20(1)/2009, 20(2)/2009, 21(1)/2010, 21(2)/2010, 22(1)/2011, 22(2)/2011)
 • Barbara Mušič (16(2)/2005)
 • Matej Nikšič (17(1−2)/2006, 18(1−2)/2007)
Nekdanji pripravljavci preloma in računalniški oblikovalci
 • Vilma Zupan − Žaba design (1990−2008)
 • Biba Tominc (2009−2011)
Nekdanji tiskarji tiskanih izdaj
 • Marjan Kukovec (1989)
 • Tiskarna Artelj − Martin in Jožica Artelj (1990−2008)
Nekdanji oblikovalci spletne strani
 • Biba Tominc
 • Barbara Železnik Bizjak

Naslovnice

 

 

 

december 1989

marec 1989

julij 1990

november 1990

april 1991

 

september 1991

 

december 1991

 

april 1992

julij 1992

 

december 1992

 

november 1993

 

maj 1994

 

december 1995

 

maj 1997

 

december 1997

 

junij 1998

 

december 1998

 

junij 1999

 

december 1999

 

junij 2000

 

december 2000

 

junij 2001

 

december 2001

 

junij 2002

 

december 2002

 

junij 2003

 

december 2003

 

junij 2004

 

december 2004

 

junij 2005

 

december 2005

 

jun./dec. 2006

 

jun./dec. 2007

 

junij 2008

 

december 2008

 

junij 2009

 

december 2009

 

junij 2010

 

december 2010

 

junij 2011

 

december 2011

 

junij 2012

 

december 2012

 

junij 2013

 

december 2013

 

junij 2014

 

december 2014

 

junij 2015

 

december 2015

 

junij 2016

 

december 2016

 

junij 2017