Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 67-71

(30. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mag. Nika Rovšek, univ. dipl. geografinja, etnologinja in kulturna antropologinja

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora
nika.rovsek@ljubljana.si

 

Naslov članka

Določanje stavbnih zemljišč in pogojev za gradnjo v podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana

 

Povzetek

Ob podrobnem evidentiranju prostih stavbnih zemljišč v Mestni občini Ljubljana se je pokazalo večje število stavbnih zemljišč, za katera je bilo predvideno urejanje z OPPN, vendar zanje v daljšem časovnem obdobju niso bile dane pobude za njihovo izvedbo. Definirana so bila naselja na območju Posavskega hribovja, za katera smo želeli ustvariti pogoje za zgoščanje poselitve v obstoječih poselitvenih enotah, krepitev prepoznavne identitete naselij ter razvoj manjkajočega infrastrukturnega in družbenega omrežja. Preverili smo značilnosti obstoječe pozidave v naseljih ter naravne in grajene danosti zemljišč. Predvsem so nas zanimale danosti, ki vplivajo na možnost individualnega urejanja posameznih gradbenih parcel ali zahtevajo celosten pristop. Oblikovali smo modele za obravnavo območij zazidljivosti in meril za gradnjo, da bi se dosegla urejena poselitev. Izdelani so bili predlogi določil za prostorske akte kot korekcija območij stavbnih zemljišč, zamejitve območij za gradnjo (gradbene črte), oblikovanje podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev kot lokacijske, komunalne ter oblikovalske usmeritve in drugi pogoji za gradnjo objektov in urejanje zunanjih površin.

 

Ključne besede

Mestna občina Ljubljana, Posavsko hribovje, načini urejanja, podrobni prostorski izvedbeni pogoji

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top