Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019 : 114-125

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mag. Andrej Gulič

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
andrej.gulic@uirs.si

Sergeja Praper Gulič, univ. dipl. inž. agr.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
sergeja.praper@uirs.si

Simon Koblar, magister geografije

Urbanistični inštitut Republike Slovenije
simonk@uirs.si

 

Naslov članka

Projekt ASTUS – trendi, scenariji in strategija nizkoogljične mobilnosti: primer Mestne občine Novo mesto

 

Povzetek

Cilj projekta ASTUS – Premišljene prometne in urbane strategije za območje Alp –, v katerem Urbanistični inštitut Republike Slovenije (v nadaljevanju: UIRS) sodeluje kot partner, je podpreti lokalne skupnosti pri opredeljevanju in udejanjanju dolgoročnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja z namenom zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (v nadaljevanju: TPG), ki jih prispeva dnevna mobilnost prebivalstva predvsem z individualnim avtomobilskim prevozom. Območje Alp je zelo privlačno za razvoj industrije, turizma in bivanja, kar velja za metropolitanska in urbana območja, vse bolj pa tudi za obmestna, podeželska in hribovita območja. Krepitev razpršene poselitve in porazdelitev dejavnosti v prostoru, ki se ne ujema z načeli skladnega in učinkovitega prostorskega razvoja, povzroča naraščanje uporabe netrajnostnih oblik mobilnosti, ki temeljijo predvsem na individualnem avtomobilskem prevozu. Odvisnost obmestnih, podeželskih in hribovitih območij od avtomobilnosti narašča. Obenem se nadaljujejo negativne demografske spremembe na odročnih, manj razvitih in hribovitih območjih, katerih prebivalci lahko le v omejenem obsegu uporabljajo sredstva javnega potniškega prometa. Omenjeni procesi vplivajo na zaostrovanje podnebnih sprememb in jačanje potreb po blaženju (zmanjševanje izpustov TGP) in iskanju bolj trajnostne rabe omejenih energetskih virov. V prispevku predstavljamo del rezultatov aktivnosti, ki smo jih izvajali na pilotnem območju Mestne občine Novo mesto, in sicer trende, scenarije in strategijo nizkoogljične mobilnosti za občino.

 

Ključne besede

projekt ASTUS, nizkoogljična mobilnost, trendi, scenariji, strategija

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top